ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Can Sew naaiclub, gevestigd te Heemstede, hierna te noemen Can Sew, inzake deelname aan activiteiten hierna te noemen ‘workshop/cursus’. Van deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke bevestiging van de zijde van Can Sew worden afgeweken.

Artikel 2 Tot standkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Can Sew en haar wederpartij, hierna te noemen: de deelnemer komt tot stand door de ontvangst door Can Sew van een correct ingevuld aanvraagformulier en de bevestiging daarvan door Can Sew schriftelijk of per email. Door het insturen van een aanvraagformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Annuleren door Can Sew
Can Sew behoudt zich het recht voor te allen tijde voor aanvang de workshop/cursus zonder opgave van redenen te annuleren. De deelnemer heeft in dat geval het recht op volledige terugbetaling van het al aan Can Sew betaalde cursusgeld.

Artikel 4 Annulering door de deelnemer
Annulering door de deelnemer van de workshop/cursus dient schriftelijk of per email te geschieden en is pas geldig indien deze annulering door Can Sew schriftelijk of per email is bevestigd.

Tot 4 weken voor aanvang van de workshop/cursus is annuleren geheel kosteloos. 3 Weken voor aanvang van de workshop/cursus wordt er 25% van de totaalprijs in rekening gebracht. 2 Weken voor aanvang van de workshop/cursus wordt er 50% van de totaalprijs in rekening gebracht. Binnen 1 week voor aanvang van de workshop/cursus wordt er 75% van de totaalprijs in rekening gebracht. 24 Uur of korter voor aanvang van de workshop/cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijziging door Can Sew
Can Sew is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, de tijdsduur en de locatie van een workshop/cursus te wijzigen. Indien het volgens Can Sew in redelijkheid niet langer van de deelnemer kan worden gevergd aan de workshop/cursus onder de gewijzigde voorwaarden deel te nemen, dan kan Can Sew besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld. Het staat Can Sew te allen tijde vrij om docent en/of het lesmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer daardoor enig aanspraak op schadevergoeding heeft.

Artikel 6 Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de cursist worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder medeweten van de cursist.

Artikel 7 Uitsluiting
Can Sew heeft het recht om zonder opgave van redenen een cursist voor aanvang van de workshop/cursus van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Can Sew betaalde bedrag. Can Sew behoudt zich het recht voor om een cursist die zich misdraagt uit de workshop/cursus te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Can Sew een verstorende invloed heeft op de workshop/cursus, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 8 Vervanging
De cursist kan voor aanvang van de workshop/cursus bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor de gehele cursus voor een passende vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan Can Sew wordt medegedeeld voor aanvangsdatum van de workshop/cursus. Deze bepaling laat onverlet het recht van Can Sew om een cursist te weigeren of om een cursus/workshop te annuleren. Tijdens de workshop/cursus is het in principe niet toegestaan een vervanger te sturen.

Artikel 9 Cursusgelden
Cursusgelden zijn vermeld op de website van Can Sew. Deze cursusgelden zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een ander cursusgeld is overeengekomen. Can Sew heeft het recht haar cursusgelden te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een workshop/cursus het op dat moment geldende cursusgeld zal blijven gelden, tenzij de workshop/cursus wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval het ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende cursusgeld van toepassing zal is. Genoemde cursusgelden luiden in euro.

Artikel 10 Betaling
Wijze van betaling: Per bank overschrijving uiterlijk 10 dagen voor aanvangsdatum op ABN-AMRO 45 52 15 723 ten name van D.M. van den Berg. Indien u kort voor een startdatum heeft ingeschreven kunt u het cursusgeld dezelfde dag ovemaken. Bij niet tijdige betaling is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Can Sew is vereist en is Can Sew gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk voor ontbonden te verklaren.

De cursist dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Can Sew. Alle kosten die Can Sew redelijkerwijs moet maken in verband met aan de cursist toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen tegenover Can Sew zijn voor rekening van de cursist. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal twintig procent (20%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 25, - per factuur.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
Alle van of namens Can Sew in het kader van de workshop/cursus verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is de cursist niet toegestaan de verkregen informatie of het verkregen materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Can Sew of degene die het Auteursrecht bezit. De overeenkomst met de cursist strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de workshop/cursus en de in het kader daarvan door of namens Can Sew aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Can Sew verplicht zich de workshop/cursussen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Can Sew aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Can Sew aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van Can Sew. De aansprakelijkheid van Can Sew is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste de door de cursist aan Can Sew voor de workshop/cursus verschuldigde contributie, waarbij een reeks van gebeurtenissen in de workshop/cursus geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Can Sew aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten. Na afloop van de workshop/cursus aanvaardt Can Sew geen aanspraken op terugbetaling van de gehele contributie of een deel daarvan vanwege het niet voldoen van de workshop/cursus aan de verwachting van de cursist.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid
Can Sew zal ten aanzien van het gebruik van voor de workshop/cursus verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Heemstede, augustus 2012 Can Sew naaiclub